Menu

ALGEMENE VOORWAARDEN 


I. ALGEMEEN

1. Definities

HELI: NV HELI met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 9 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0423.833.085;

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan HELI vraagt om bepaalde diensten te verstrekken of goederen te leveren.

Dag: elke kalenderdag

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, facturen, overeenkomsten, installaties, opdrachten, verhuringen, leveringen en opleidingen. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf de aanvaarding door de Klant van een offerte van HELI dan wel de bevestiging of de levering door HELI na een vraag van de Klant om een opdracht uit te voeren, te verhuren, te verkopen of een opleiding te geven.

De Klant gaat volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden aangevraagd door de Klant en schriftelijk worden goedgekeurd door HELI. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden van HELI, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

3. Prijs, offertes en bestellingen

De prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. De prijs die HELI opgeeft, geldt uitsluitend voor de opdracht, verhuring, levering, installatie of opleiding conform de overeengekomen specificaties. Eventuele taksen, transport-, leverings- en andere kosten zijn voor rekening van de Klant. Deze opsomming is niet limitatief.

Alle offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld door HELI. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één (1) maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht, verhuring, levering, installatie of opleiding vermeld in de offerte.

HELI gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige gegevens, die de Klant verstrekt correct zijn en HELI mag deze dan ook als basis voor haar offerte gebruiken.

Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van toestellen en opties en overige aanduidingen van machines en onderdelen, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen op de website van HELI of demonstratiemodellen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief. Ze worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

Een opdracht, verhuring, levering, installatie of opleiding komt tot stand door de aanvaarding door de Klant van een offerte van HELI, dan wel door de aanvaarding door HELI van een vraag van de Klant om een opdracht uit te voeren, te verhuren, te verkopen, te installeren of een opleiding te geven. Op eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen is het voorgaande eveneens van toepassing.

4. Leverings- en uitvoeringstermijnen

Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leverings-of uitvoeringstermijn neemt slechts een aanvang nadat HELI in het bezit werd gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de opdracht, de verhuur, de verkoop of de opleiding vereist zijn.

Leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en houden geen verbintenis in. Geen enkele vertraging in of wijziging aan de leverings- of uitvoeringstermijn kan aanleiding geven tot verbreking, schorsing of ontbinding van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Klant, behoudens ingeval van opzettelijke vertraging door HELI of een buitengewone abnormale lange termijn die niet overeenstemt met de gebruikelijke termijnen in de sector.

In geval van niet-levering of niet-uitvoering worden de eventueel door de Klant betaalde voorschotten terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Betalingen

De facturen van HELI zijn contant te betalen, tenzij anders vermeld. Eventuele betwistingen dienen binnen de tien (10) werkdagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan HELI.

HELI kan haar schuldvordering(en) ten aanzien van de Klant overdragen aan een derde.

Alle bedragen die op de vervaldag niet zijn betaald, leveren van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van tien procent (10%) per jaar te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is de Klant eveneens van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van tien procent (10%) van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 150 euro, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

De Klant kan de betaling van de prijs niet opschorten en/of uitstellen, noch schuldvergelijking toepassen ten opzichte van HELI. Dit recht komt wel toe aan HELI.

De VZW Belgische Arbitrage Instelling belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil beneden de waarde van €2.000 definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Elk geschil boven de waarde van
€2.000 zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

6. Aansprakelijkheid

HELI is niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk en onrechtmatig gebruik door de Klant van toestellen, kennis, adviezen, instructies of aanwijzingen door HELI verschaft.

In geval van niet-nakoming van enige verplichting door HELI, kan HELI slechts aansprakelijk worden gehouden indien hij door de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en aan HELI een redelijke termijn werd toegekend om zijn vermeende wanprestatie te verhelpen of recht te zetten. Behoudens in geval van opzettelijke fout of wanneer de wet dit dwingend voorschrijft, kan HELI in geen geval, ook niet in geval van grove of herhaalde fout, ten aanzien van de Klant gehouden zijn, ongeacht de grondslag, tot een schadevergoeding die het totale factuurbedrag voor de huur van het toestel overtreft of tot een schadevergoeding die betrekking heeft op indirect geleden schade (zoals gederfde winst, stijging van de algemene kosten of andere economische of gevolgschade).

Indien HELI door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor schade, veroorzaakt door een gebrek aan of het gebruik van de verkochte of verhuurde toestellen, een installatie dan wel een opdracht of een opleiding, zal de Klant HELI volledig vrijwaren en vergoeden voor hetgeen HELI aan deze derde dient te voldoen, tenzij de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet van HELI.

De Klant, die door derden aangesproken wordt voor alle schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een gebrek aan of het gebruik van de verkochte of verhuurde toestellen, een installatie dan wel een opdracht of een opleiding, die door de Klant aan een derde werd geleverd/verhuurd dan wel gegeven, kan geen regresvordering instellen tegen HELI. De Klant is alleen aansprakelijk tegenover deze derde.

7. Retentierecht

De Klant verleent HELI een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan HELI worden verschaft en dit tot zekerheid van al hetgeen de Klant in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan HELI verschuldigd is.

8. Overmacht en gewijzigde omstandigheden

Indien HELI de overeenkomst niet kan uitvoeren ingevolge overmacht, is HELI gerechtigd om de overeenkomst volledig of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen ofwel de uitvoering te wijzigen of op te schorten. In dat geval kan HELI de Klant vragen om de reeds gepresteerde uren, de gemaakte kosten en de gederfde winst van HELI te vergoeden. Overmacht geeft de Klant geen recht op ontbinding, een schadevergoeding of de verbreking van de overeenkomst. Indien zich een geval van overmacht voordoet, brengt HELI de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Onder overmacht wordt begrepen: iedere van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de Klant niet meer van HELI kan worden gevergd. Volgende omstandigheden kan HELI in elk geval als overmacht inroepen (niet- limitatieve opsomming): stakingen vanwege het personeel, stakingen bij hulppersonen of leveranciers, wanprestaties of vertragingen door andere klanten, leveranciers of hulppersonen, storingen en moeilijkheden inzake transport, overheidsmaatregelen, klimatologische toestanden zoals sneeuw en hevige neerslag en een terroristische aanslag of een ernstige dreiging daartoe.

Indien de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan, tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat de Klant naar de maatstaven van  de goede trouw een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zal er overleg over een mogelijke wijziging van de overeenkomst tussen HELI en de Klant plaatsvinden. Indien de Klant en HELI, na het overleg een redelijke kans te hebben gegeven, niet tot een onderhandelde oplossing kunnen komen, dan heeft HELI het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder enige vergoeding of opzegtermijn verschuldigd te zijn.

9. Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst wordt vernietigd of voor niet geschreven wordt gehouden, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen ervan.

In dit geval verbinden HELI en de Klant zich ertoe om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een dergelijke bepaling door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de nietige of voor niet geschreven gehouden bepaling beoogde.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsbetrekkingen tussen HELI en de Klant is het Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of Gent, afdeling Gent bevoegd.

11. Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens en persoonlijke informatie van de Klant worden zorgvuldig door HELI bewaard. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor HELI en haar personeel. Zij zullen enkel gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst alsook voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes aan de Klant in verband met de activiteit van HELI. Indien de Klant geen dergelijke informatie van HELI meer wenst te ontvangen, dient zij HELI hiervan op de hoogte te brengen.

De Klant heeft het recht om de mededeling en verbetering van zijn/haar gegevens te vragen.


II. VERHUUR

We verwijzen naar het ‘Algemene Verhuurvoorwaarden’, beschikbaar op de website www.heli.be, onder sectie ‘Verhuurvoorwaarden’ of op schriftelijke aanvraag te verkrijgen, voor een aantal specifieke bepalingen.

12. Huurperiode

De Klant huurt steeds voor een met HELI overeengekomen bepaalde duur uitgedrukt per Dag, per week of per maand. De huurperiode wordt berekend vanaf de dag van afhaling of levering tot en met de dag waarop het toestel, schriftelijk via e-mail (info@heli.be) wordt afgemeld. De huurperiode loopt evenwel tot en met de dag waarop het toestel wordt teruggebracht, ingeval de klant zelf instaat voor transport. Ook indien blijkt dat het toestel nog werd gebruikt na de dag waarop het toestel werd afgemeld, zullen deze dagen als extra wordnen aangerekend.

De Klant kan de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode enkel verlengen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van HELI.

13. Huurprijs

De huurprijs wordt per toestel berekend op basis van acht (8) draaiuren per Dag, vijf (5) Dagen van acht uur per week of twintig (20) Dagen van acht uur per maand. Voor ieder beginnend werkuur dat voormeld maximum aantal draaiuren overschrijdt, zal HELI een bijkomende huurprijs aanrekenen op basis van een pro-rata berekening van de overeengekomen huurprijs. HELI heeft steeds het recht om de stand van de urenteller van het toestel op te nemen om het aantal draaiuren van de Klant te kennen.

In geval van een goedgekeurde verlenging zal HELI een bijkomende huurprijs voor de extra huurperiode aanrekenen op basis van een pro-rata berekening van de overeengekomen huurprijs, tenzij anders wordt overeengekomen.

De huurprijs zal steeds gelden, zelfs wanneer de Klant van het toestel geen gebruik kan maken wegens staking of gelijk welke andere oorzaak. Indien de Klant het toestel huurt voor langer dan één (1) jaar, dan wordt de huurprijs herzien uitgaand van het indexcijfer der consumptieprijzen basisjaar 2013. Het indexstartcijfer is het laatst gepubliceerde indexcijfer van de maand vóór de aanvang van de huurperiode.


De huurprijs wordt gefactureerd na de huurperiode. Wanneer de huurperiode evenwel over verschillende maanden loopt, zal HELI op maandelijkse basis factureren voor het deel van de huurperiode tijdens die specifieke maand.

14. Huurwaarborg

HELI kan aan de Klant een huurwaarborg en/of een voorschotbetaling vragen. De huurwaarborg beschermt HELI voor het geval de Klant eender welke verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

15. Staat van de verhuurde toestellen

Het toestel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt.

De Klant onderzoekt bij levering het toestel en controleert het op gebreken, tekortkomingen en desgevallend op een correcte installatie. Aanvaarding van het toestel zonder onmiddellijk protest dekt de zichtbare gebreken. Verborgen gebreken, die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen een vervaltermijn van tien (10) werkdagen na vaststelling schriftelijk door de Klant ter kennis worden gebracht aan HELI. Bij gebrek hieraan wordt de Klant geacht het verborgen gebrek te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van elke vordering met betrekking tot het vermeende verborgen gebrek ten aanzien van HELI. De Klant toont aan wanneer hij van het verborgen gebrek kennis heeft gekregen.

Indien het toestel beschadigd, gestolen en/of vernield is, alsook in geval van een ongeval met het toestel, zal de Klant HELI daarvan binnen de 24 uur schriftelijk op de hoogte brengen. De Klant verbindt er zich ook toe om binnen de 24 uur elke aanmaning, dagvaarding of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke akte met betrekking tot een ongeval of schadegeval aan HELI mee te delen. Bij een ongeval of schadegeval verleent de Klant onmiddellijk zijn volledige medewerking aan de vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid, de afhandeling van het schadegeval en de verzameling van mededeling van alle nuttige of nodige bewijsstukken.

Op het einde van de huurperiode geeft de Klant het toestel terug in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode en met een volle brandstoftank/voldoende opgeladen accu. Samen met het toestel geeft de Klant alle documenten en accessoires, die zich bij de levering in of bij het toestel bevonden, terug aan HELI. Alle schade -vastgesteld tijdens technisch nazicht op één van onze depots-, met uitzondering van gewone slijtage, die op het einde van de huurperiode aan het toestel wordt vastgesteld, wordt geacht te zijn veroorzaakt door de Klant, die deze schade moet vergoeden uitgaand van de nieuwwaarde. Indien het toestel vernield, verloren of gestolen is of niet langer geschikt is voor gebruik of herstel, is de Klant er tevens toe gehouden een vergoeding gelijk aan de nieuwwaarde van het toestel te betalen, onverminderd het recht van HELI om de meerdere schade te vorderen.

16. Onderhoud en herstellingen

HELI gaat ermee akkoord zo spoedig mogelijk kosteloos hulp en een gelijkaardig vervangend toestel te verschaffen bij herstelling van een defect of bij schade aan het toestel uitsluitend te wijten aan gewone slijtage. Voor alle andere herstellingen is zowel de hulp als de vervanging van het toestel voor rekening van de Klant. De Klant is in elk geval gehouden de huurprijs te betalen tijdens de periode waarin HELI onderhoud en herstellingen uitvoert.

17. Plichten van de Klant

De Klant zal:
vanaf het begin tot en met het einde van de huurperiode de risico’s en de verantwoordelijkheid dragen van het verhuurde toestel. In elk geval draagt de Klant de risico’s en verantwoordelijkheid van zodra het toestel de vestiging van HELI verlaat tot drie werkdagen na afmelding van het toestel

18. Rechten van HELI

HELI of diens gemachtigde heeft steeds het recht op vrije toegang tot de gebouwen, terreinen van de Klant of andere plaatsen waar de toestellen zich bevinden of gebruikt worden om het toestel te inspecteren of te keuren.

HELI heeft verder het recht om de toestellen geheel of gedeeltelijk door gelijkaardige toestellen te vervangen en terug te nemen in geval van overmacht, misbruik, wanneer de Klant één van zijn verbintenissen niet naleeft of wanneer HELI door omstandigheden het voorziene toestel niet kan verhuren. In elk geval betaalt de Klant alle kosten gemaakt om de toestellen terug te nemen.

HELI heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis op te schorten, indien de Klant zelf in gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of een andere overeenkomst met HELI, uit te voeren. Dit recht komt niet toe aan de Klant.

19. Verzekering

Alle toestellen zijn door HELI voorzien van een verzekering BA-uitbating. Alle toestellen, waarvan door HELI specifiek vermeld wordt dat zij de openbare weg mogen gebruikt worden, zijn door HELI tevens voorzien van een BA-verzekering motorrijtuigen en een inschrijving bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de persoonlijke goederen van de Klant niet gedekt door de verzekeringsovereenkomst die HELI aangaat.

20. Annulering van de huur

Indien de Klant de huur van een toestel, bediening en/of kraanwerk annuleert:

21. Voortijdige beëindiging van de huur door HELI

Onverminderd enig ander contractueel of wettelijk recht van HELI, heeft HELI het recht om te allen tijde zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende zending te beëindigen, zonder enige vergoeding of opzegtermijn verschuldigd te zijn aan de Klant, in één van de volgende gevallen:

Om voormelde redenen kan HELI eveneens beslissen om de huurprijs voor de gehele huurperiode onmiddellijk en geldig betaalbaar te stellen. De voortijdige beëindiging van de huur door HELI kan geen aanleiding geven tot enige teruggave door HELI van de vanwege de Klanten ontvangen huurprijs.

In elk geval behoudt HELI elke andere eis tot vergoeding en schadeloosstelling.


III. VERKOOP

22. Koopprijs

HELI kan aan de Klant een voorschot- of integrale betaling vragen alvorens over te gaan tot levering van een toestel.

23. Overdracht van eigendom en risico’s bij verkoop

De Klant draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van de levering van een toestel. De eigendom van een toestel gaat over bij het laatste van volgende gebeurtenissen: bij levering van het verkochte toestel of op het ogenblik van volledige betaling van de koopprijs.

24. Staat van het verkochte toestel

HELI behoudt zich het recht voor om alle nodige en/of nuttige wijzigingen aan te brengen aan de door haar verkochte toestellen aan de Klant alvorens over te gaan tot levering.

De Klant onderzoekt bij levering het toestel en controleert het op gebreken, tekortkomingen en desgevallend op een correcte installatie. Aanvaarding van het toestel zonder onmiddellijk schriftelijk protest en uiterlijk binnen de 24 uur na levering, dekt de zichtbare gebreken.

Verborgen gebreken moeten door de Klant onmiddellijk en uiterlijk binnen een vervaltermijn van tien (10) werkdagen nadat de Klant deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vaststellen, schriftelijk aan HELI meegedeeld worden. Bij gebrek hieraan wordt de Klant geacht het verborgen gebrek te hebben aanvaard en afstand te hebben gedaan van elke vordering met betrekking tot het vermeende verborgen gebrek ten aanzien van HELI. De Klant toont aan wanneer hij van het verborgen gebrek kennis heeft gekregen.


Verborgen gebreken worden vervolgens op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek voorligt en dit tijdig door de Klant aan HELI werd gemeld, beslist HELI zelf om ofwel het toestel en/of de installatie te herstellen, te vervangen, een prijsvermindering toe te staan ofwel te ontbinden met terugbetaling van de koopprijs en teruggave van het verkochte toestel. De Klant kan in dit geval geen bijkomende vergoedingen vorderen.

25. Certificaat

Op uitdrukkelijke vraag van de Klant kan HELI de toestellen keuren, die betrekking hebben op valbeveiliging. Na de keuring kan HELI de Klant een keuringsattest bezorgen.

26. Annulatie van de verkoop

Indien de Klant de aankoop van een toestel wenst te annuleren, dan is de Klant gehouden alle schade en kosten voortvloeiend uit de annulatie aan HELI te vergoeden.


IV. OPLEIDINGEN

27. Inschrijvingen

Ten laatste bij inschrijving melden de Klant of de door de Klant opgegeven personen aan HELI elk lichamelijk of geestelijk ongemak dat van invloed kan zijn op het volgen van een opleiding. HELI kan de Klant of de door de Klant opgegeven personen weigeren, indien deze niet in staat zijn de opleiding op een veilige manier te volgen. Door de inschrijving verklaart de Klant dat zij en/of de door haar opgegeven personen geschikt, bekwaam en verzekerd zijn voor het volgen van de gekozen opleiding.

Alle opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Bij onvoldoende inschrijvingen kan HELI de opleiding annuleren. Een annulatie door HELI kan geen aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen.


28. Inhoud van de opleidingen

HELI neemt alle redelijke maatregelen om de Klant of de door de Klant opgegeven personen te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie. HELI geeft evenwel geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich dat de opleidingen volledig beantwoorden aan de specifieke noden van de Klant.

Na het volgen van een opleiding kan HELI de Klant of de door de Klant opgegeven personen een attest bezorgen, waaruit de deelname aan de opleiding blijkt. Het volgen van een opleiding geeft geen automatisch recht op een diploma. Het recht op een diploma ontstaat pas nadat de Klant of de door de Klant opgegeven personen slagen in een proef of een examen én na betaling van de overeengekomen prijs.

 

29. Annulatie of uitstel van de opleiding

HELI zal alle redelijke maatregelen nemen om de bestelde opleidingen te laten doorgaan.

Als de Klant of één van de door de Klant opgegeven personen niet aanwezig kan zijn op een opleiding, kan hij zich steeds laten vervangen. De Klant verwittigt HELI tijdig van deze vervanging.

De Klant kan verder zijn deelname aan een opleiding kosteloos schriftelijk annuleren of uitstellen tot één (1) maand voor het begin van de opleiding. Eventueel betaalde facturen worden op vraag van de Klant terugbetaald zonder interest of enige andere vergoeding. Bij annulatie of uitstel minder dan één (1) maand voor het begin van de opleiding evenals bij het niet verschijnen, is de volledige prijs van de opleiding verschuldigd, vermeerderd met een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25% van de prijs voor de opleiding.


30. Intellectuele eigendom

Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud, de aanpak en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HELI.

Sluit zoekvenster