Menu

Privacy statement & policy Heli Group

Heli Group NV (en haar dochterbedrijven) (verder genoemd “Heli”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Heli kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met Heli worden bepaalde gegevens van u of uw organisatie verzameld en verwerkt.

Aangezien u of uw organisatie als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Alle info over welke persoonsgegevens Heli verwerkt en hoe Heli hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

  1. Deze Privacy statement & policy
  2. Persoonsgegevens in het bezit van Heli
  3. Verwerking van de persoonsgegevens door Heli
  4. Delen van de persoonsgegevens door Heli
  5. Uw rechten
  6. Veiligheidsbeleid van Heli
  7. Contactgegevens

 

1. Deze Privacy statement & policy

Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Heli van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) websites, handel te drijven of werknemer te zijn van Heli gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement  &  policy van toepassing is op de door Heli verwerkte persoonsgegevens.

Heli behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Heli terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Heli

Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Heli verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan Heli verstrekt


Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites van Heli, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (https://www.heli.be/nl/footer-menu/privacy-en-cookies), gegevens die u zelf invoert op de websites en andere gegevens waar u Heli toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

Gegevens uit andere bronnen

Heli kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Heli, openbare bronnen, sociale media, …. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Heli.

Op de Heli websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Heli en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Heli raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Heli of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Heli (zoals onder andere bedrijfsnaam, naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Heli

Persoonsgegevens worden door Heli voor volgende doeleinden verwerkt:


4. Delen van de persoonsgegevens door Heli

Heli kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in Europese Economische Regio.

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van Heli wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, … . Heli contracteert enkel met partners, leveranciers of andere aangestelden die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Heli uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Heli zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leveranciers of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 7 van deze Privacy statement & policy).

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Heli van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Heli dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met Heli via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: www.privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van Heli

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Heli alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens

Heli zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Heli met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Heli om correct vragen van klanten of leveranciers te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Contactgegevens

Heli Group NV
Vantegemstraat 9
9230 Wetteren (België)
BE0894.161.341

Heli NV
Vantegemstraat 9
9230 Wetteren (België)
BE0423.833.085

Heli-Trans BVBA
Vantegemstraat 9
9230 Wetteren (België)
BE0471.692.390

High & Safe BVBA
Vantegemstraat 9
9230 Wetteren (België)
BE0465.579.511

info@heli.be
0800 90 990

Sluit zoekvenster